Az iskolánkban folyó képzésekről:

  Mezőgazdasági szakmacsoportos szakközépiskolai képzés

  Vendéglátás - idegenforgalom szakmacsoportos szakközépiskolai képzés

  Nyelvoktatás

  A természettudományi tantárgyak

  Informatika

  Fakultációk, szakkörök

  Kántorképzés és zeneoktatás

  Képzőművészekör

  Ikonfestő szakkör 
 
 

 
MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZÉS

Iskolánkban a mezőgazdasági szakképzés 1993 őszén indult.

A képzés beindítása szakmai szempontból szükségszerű volt, hiszen az itt működő szakmunkásképző már nem tudott megfelelni a magasabb szakképzési követelményeknek.

Fontos, hogy az itt élő emberek gyerekei magas szinten sajátíthassák el a mezőgazdasági tevékenységgekkel kapcsolatos tudnivalókat.

A korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek tanulása, alkalmazása elengedhetetlen feltétel ahhoz,hogy jó minőségű, megfelelő jövedelmet biztosító termékeket állítsunk elő a későbbiekben.

Hajdúdorognak és az egyházmegye településeinek egyaránt jól képzett agrárszakemberekre van szüksége. A középfokú szakképzettség megszerzéséhez a Görög Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola biztosítja a feltételeket.

A képzés során tanulóink megismerkednek a legfontosabb növényeink korszerű termesztéstechnológiájával, megtanulják kezelni a mezőgazdasági termelésben nélkülözhetetlen gépeket, korszerű állattenyésztési ismeretek birtokába jutnak.

A számítástechnika és idegen nyelv oktatása mellett szervezési, vezetési, pénzügyi, adózási, jogi, ügyviteli ismeretek oktatása is folyik.

Az iskolai évek során tanulóink megszerezhetik a személygépkocsi-vezetői és a mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítványt. A technikusképzésben lehetőség van a feltételekhez kötött növényvédőszer- vásárlási és felhasználói engedély megszerzésére.

A szakközépiskolánkban a cél az érettségire való felkészítés, mind közép, mind emelt szinten, ezért ugyanazokat a tantárgyakat tanulják tanulóink, mind a gimnáziumi képzés alatt, csak a két idegen nyelv helyett egyet kell választani, ami angol vagy német.

A mezőgazdasági képzés során tanulóink megismerkedhetnek a mezőgazdaság valamennyi ágazatával, például növénytermesztéssel, kertészettel, állattenyésztéssel, műszaki ismeretekkel. Az  érettségi után  lehetőség van a  technikusi képzés megszerzésére is.

A vendéglátás- és idegenforgalom szakközépiskolai képzés során belátást nyernek az idegenforgalom, a turizmus, a vendéglátás rejtelmeibe, megismerik a szállodák tevékenységét, a szállodai üzem- és munkaszervezést, a marketing feladatait, szerepét.

A LEONARDO DA VINCI PROGRAM 1999-2000-2001 ÉS AZ EZEKEN KÉSZÜLT KÉPEK

 


Vendéglátás - idegenforgalom szakmacsoportos szakközépiskolai képzés
A  vendéglátás- és idegenforgalom szakközépiskolai képzés során belátást nyernek az idegenforgalom, a turizmus, a vendéglátás rejtelmeibe, megismerik a szállodák tevékenységét, a szállodai üzem- és munkaszervezést, a marketing feladatait, szerepét.

A gyakorlati ismeretek elsajátítását az iskolában található jól felszerelt, modern tankonyha és taniroda biztosítja.


 
NYELVOKTATÁS


A régi nyelvlabor
Minden gimnazista elsősnek választania kell egy ‘első’ és egy ‘második’ nyelvet. Az ‘első’ nyelvet magasabb óraszámban, heti 5 órában fogja tanulni, és célként a nyelvvizsgát jelöli meg, a ‘második’ nyelvet pedig alapfokon fogja elsajátítani heti 3 óra keretében. Minden szakközépiskolai osztályban is oktatunk egy nyelvet, hiszen a jó szakembernek szüksége van erre, hogy külföldi tanulmányutakon megértethesse magát, illetve hogy idegen nyelvű szakirodalmat is olvashasson.

A modern közlekedés és információs, hírközlő rendszerek által emberközelbe hozott nagyvilágban csak az tud jól boldogulni, akinek nincs szüksége tolmácsra, fordítóra ahhoz, hogy beszélgessen külföldiekkel, látogatókkal, üzletfelekkel, olvasson, nézzen és hallgasson nemzetközi médiákat. A tudás, az új ismeret megszerzésének legegyszerűbb módja, ha a tanulni vágyó maga olvassa el, nézi meg az ismeretterjesztő folyóiratot illetve filmet. És ehhez bizony beszélni, érteni kell legalább egy világnyelvet.

Az új myelvilabor

2011-ben a nyelvi labor teljesen megújult:
új bútorzatot, új számítógépeket és korszerű nyelvi-labor szoftvert szereztünk be.
 
Így a terem az egyik legkorszerűbb technikával biztosítja az interaktív és differenciált nyelvoktatást.
 

 

 

 


 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANTÁRGYAK

Az évek során számos regionális és országos versenybe kapcsolódtunk be: minden tantárgyból részt veszünk az OKTV-n, valamint évek óta a katolikus iskolák Károly Iréneusz fizikaversenyén, az országos Arany Dániel matematika- , a Mikola Sándor fizika- , az Irinyi János kémia- , a "Matematika határok nélkül" , a GORDIUSZ matematika, kémia szakfordítói, és egy amerikai típusú matematikai tesztversenyen.

Minden évben vannak természettudományos pályára igyekvő végzős diákok is, sőt a matematikából, fizikából, kémiából, biológiából felvételiző diákok száma az évek során némi növekvést mutat. Főleg matematikából erősen növekvő a tendencia: 1997-ben már tízen írtak központi felvételi dolgozatot. Minden évben sokan választják a földrajzot érettségi tárgynak: évről évre mintegy 40-50%-a a végzős diákoknak.

Iskolánk mindig is szem előtt tartotta a tehetségesek gondozását: szakkörökön, "szabad sáv" foglalkozásokon, fakultációkon fejleszthetik tudásukat az érdeklődők.

A gimnázium indításakor a kor adta igényeknek megfelelően egyik fontos feladatának tekintette a számítástechnika magas szintű oktatását. Ehhez kellően jó alapot biztosított az amerikai Püspöki Kar Kelet- és Közép-Európa Segélyszerve által adományozott 10 korszerű számítógép.

Kapcsolataink kialakításában nagy segítséget jelent az INTERNET használata.

Az informatika programjának megvalósulásával reméljük hosszú távon magas szintű, és népszerű lesz a számítástechnikai képzés.
 
 
INFORMATIKA

A mai világban elengedhetetlenül fontos, hogy mindenki - legalább alapszinten - ismerje a számítógépek, és bizonyos szoftverek kezelését. Ennek tükrében - a kerettantervnek megfelelően - úgy állítottuk össze a tananyagot, hogy általános ismeretet gyűjtsenek ezen a téren is. A tantervünkben szerepel:

- informatikai alapismeretek,
- alapvető hardver ismeretek (hogyan rakjunk össze egy számítógépet? milyen paraméterek határozzák meg sebességét?),
- a grafikus operációs rendszerek kezelésének legfontosabb mozzanatai,
- szövegszerkesztés, prezentáció - készítés, weblap szerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, stb.,
- hálózati alapok,
- INTERNET,
- programozási ismeretek (Pascal, Delphi, Php),
és még sok minden más, amit majd a későbbiekben hasznosítani tud.
A nálunk használható szoftverek:
Operációs rendszerek: Windows Xp, Windows 7,

Irodai szoftvercsomagok:
Office Xp, Office 2003, Office 2007, Office 2010

Weblapszerkesztő programok:
KompoZer, FrontPage (office xp részeként), Microsoft SharePoint Designer 2007.

Azok számára, akik informatikából szeretnének érettségi vizsgát tenni, azok számára 11. és 12. évfolyamon heti 2 órában tartunk felkészítést.

A jelenleg érvényes OM rendelet szerint, aki minimum 80% -ra teljesíti az informatika érettségi vizsgát, azok ECDL bizonyítványt kaphatnak. Ennek menetéről az ECDL vizsgaközpontok tudnak bővebb felvilágosítást adni. Ebből az is adódik, hogy az előrehozott "jeles" informatika érettségi egyre nagyobb népszerűségnek örvend ;)

Az informatika érettségi két részből áll:
 - májusban az írásbeli vizsga,
 - és júniusban a szóbeli.

Az írásbeli vizsga, egy központilag kiküldött feladatlap számítógépen történő megoldása, melyben 180 perc alatt kell megoldani 5 feladatot: szövegszerkesztés, prezentáció és grafika, weblapszerkesztés, táblázatkezelés és adatbázis-kezelés témakörökből. A részletes kompetenciák és további részletek, valamint előző évi feladatlapok és megoldásaik az Oktatási Minisztérium honlapján érhetőek el.
Az írásbeli vizsgán megszerezhető pontszám: 120 pont.

A szóbeli vizsgán elméleti tudásukról kell számot adniuk a helyi informatika tanár által összeállított  - ám központi feltételrendszernek megfelelő - tételsor alapján. Megszerezhető pontszám: 30 pont

A munkánkat elősegítik korszerű eszközeink, a 20 számítógépből álló számítástechnika terem, ahol korszerű gépeken tanulhatják meg az informatika rejtelmeit. Ezenkívül  a könyvtárban és a kollégiumokban is rendelkezünk körszerűnek mondható számítógépekkel, melyek szabadidőben a diákok számára szabadon rendelkezésre állnak.

Tanító tanárok:

- Debreczeni Csaba
- Kerékgyártó Krisztián

 

 
KÁNTORKÉPZÉS ÉS ZENEOKTATÁS

Különösen fontos iskolánkban a zene, melynek pedagógiai, jellemnevelő, és erkölcsi feladata van. A magyar nép különösen nagy kinccsel rendelkezik az egyházi népénekek, a népdal és az utóbbi évtizedekben a zenepedagógiai terén. Mindez jó alapot képez a nagy zenei műalkotások lelket nemesítő élvezéséhez, valamint a liturgiához szervesen hozzátartozó ének műveléséhez.

Iskolánkban fakultáció keretén belül működik kántorképzés. A szertartásainkhoz tartozó dallamokat három évig tanulják diákjaink. A képzés végén a tanulók sikeres vizsgatétel után kántori oklevelet kapnak.
 
 
Az énekkar és vezetője: Csinószki Mária

 

 
KÉPZŐMŰVÉSZKÖR

Az 1992-93-as tanévben alakult meg a képzőművészkör a régi rendház egyik tantermében. A tanórai ismereteket változatos technikai kifejezéssel bővítettük.

A jávai kötözött batik technika után a márványozott-tördelt lehetőséget azért választottuk, mert a kápolna és a székesegyház gyertyamaradékát használhattuk fel.

A textilfestéssel kezdtük a környezetesztétikai hagyományteremtő munkát, ezekkel az eljárásokkal készültek a kollektív hálók terítői és a kápolna főoltárának képei.

Az azonos beadási határidős, de különböző helyre küldhető pályázati lehetőségeken való részvétel miatt tértünk át a sokszorosító grafikai eljárásokkal kifejezhető képalkotásra. (Papírmetszet, linómetszet.)

A szakkörvezető közel 10 kg-os iszapzománcfesték adományozásával kezdődött a tűzzománccal való ismerkedés. A tanulók munkái Debrecenben ő égette ki, s húzta le a grafikai présen, 1996-ig, amikor égető kemencével komoly tűzzománcműhely alakult az iskolában.
 
 

 
IKONFESTŐ SZAKKÖR

Az ikonfestő szakkör 1995-ben indult iskolánkban Janka Gábor vezetésével. 1996-ban Monostory Viktória tanárnő állt e kis csapat élére, és "toborzómunkájával", szervezői tevékenységével szilárd alapokat vetett meg a szakkör részére. Ettől az időszaktól kezdve a tagjai tevékeny munkát fejtettek ki, amelynek bizonyítéka a gimnáziumunk aulájában kiállított, számos, szebbnél szebb ikonkép.
 
 

<< Vissza